• Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

  Milí žiaci, ak chcete po vyučovaní zmysluplne využiť svoj voľný čas a zároveň sa niečo nové dozvedieť, skúsiť, zabaviť sa, byť spolu so svojimi kamarátmi, využite možnosť aj v tomto školskom roku zapojiť sa do našich aktivít.

  Ponuka krúžkov: zaujmove_utvary_2021_2022.docx​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom, aby sa zaregistrovali na výnimočné stretnutie a takto prežili požehnaný čas, kedy k nám zavíta vzácna návšteva.

  14. septembra 2021 (utorok) budú mať žiaci našej školy riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 16. 9.2021.  Privítajme spoločne Svätého Otca Františka.

 • Oznam o karanténe žiakov 9.ročníka

  Z dôvodu pozitívne testovaného žiaka na Covid-19 ostávajú žiaci 9.A triedy od zajtra, stredy 8.9.2021, v povinnej 14 dňovej domácej karanténe. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín.

  Usmernenie pre rodičov:

  • Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Detský lekár dohliada na karanténu žiaka.
  • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu opäť neodkladne kontaktovať detského lekára. 

  Prosíme, naďalej sledujte web stránku školy, ktorá je priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Riaditeľka školy

   

 • Do pozornosti rodičom

  Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

  Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

  Všetky informácie nájdete na :

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

  V deň dovŕšenia 15. roku veku života dieťaťa na ZŠ, môžu rodičia  žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu. Žiadosti odovzdajte do školy do 9.9.2021. (prípadne podľa dosiahnutia veku neskôr)

   

 • Pokyny k otvoreniu školského roka

  Školský rok sa začína 2.septembra 2021.
  Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 8:30 hod. v Kostole sv. Michala

   

  • Po skončení sv. omše sa presunú do školy len novoprijatí žiaci 1.ročníka, kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a dostanú bližšie informácie k začiatku štúdia. 
  • Ostatní žiaci po skončení sv. omše odchádzajú domov.
  •  3. septembra 2021 budu mať žiaci triednické hodiny od 8:00 hod. do 11.30  hod.
  • Hneď v prvý deň v škole je potrebné odovzdať triednej učiteľke/triednemu učiteľovi vyplnené "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Tlačivo vyhlásenia TU: vyhlasenie_bezpriznakovost.docx . Tlačivo žiak odovzdá vždy po prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). 
  • Každý žiak  pri vstupe do budovy prejde ranným filtrom – dezinfekcia rúk, kontrola TT. Žiak má mať so sebou vždy dve rúška na prekrytie úst a nosa (jedno z nich je náhradné).
  • Povinnosťou rodiča je infomovať školu o karanténe žiaka, kontakte s covid 19 pozitívnou osobou, o podozrení a potvrdení ochorenia žiaka na covid 19
  • Obedy zadarmo pre žiakov ZŠ sú už zrušené. Nárok na obed zadarmo majú len deti ZŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo nepoberajú daňový bonus. Záujem o stravovanie hláste vedúcej školskej jedálne.
  • Prevádzka školy bude až do odvolania prebiehať v sprísnenom hygienickom režime R-O-R (rúško-odstup-ruky).
 • Testy na domáce samotestovanie

  Vážení rodičia, testy na domáce antigénové samotestovanie bude škola vydávať 31.08.2021 v čase od 12.00 - 17.00 v hlavnej budove školy (číslo 424). Prevziať test môže len zákonný zástupca žiaka.

 • Stretnutie s pápežom Františkom

  Stretnutie s pápežom Františkom

  Návšteva Sv. Otca na Slovensku je pre našu krajinu veľkým darom a duchovným povzbudením. 14.9.2021 sa sv. otec František stretne s mladými v Košiciach na Štadióne TJ Lokomotíva. Dopoludnia o 11:00 hod. bude sv. omšu celebrovať kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský. Sprievodný program bude od 13:30 hod., hlavný program s pápežom bude od 16:45 do 18:00 hod.

  Každý účastník stretnutia sa musí registrovať cez stránku www.navstevapapeza.sk .

  Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú zaočkovaní.

   

   

 • Umelecká škola - oznam

 • Prevádzka ŠKD

  Vážení rodičia, riadnu prevádzku školského klubu začneme od pondelka - 6. septembra 2021. V prípade, že potrebujete umiestniť Vaše dieťa do klubu v piatok, 3. septembra 2021, dajte nám to vedieť telefonicky: 0517797126.

 • OZNAMY jedálne

  Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem aby sa Vaše dieťa stravovalo  v jedálni MŠ, tu sú bližšie informácie 

   pokyny_pre_stravnikov_2021_2022_Kendice.docx

  a zápisný lístok:

   zap._listok_stravnika_2021_2022__ziaci_kendice.docx

 • Školské pomôcky

 • Oznamy – COVID, AG testovanie, školský semafor

  MŠVVaŠ SR na začiatku školského roka 2021/2022 umožní: antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú všetci žiaci, ktorí sú zaočkovaní, nezaočkovaní, tí ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Podmienkou je, že rodičia musia prejaviť záujem o tieto testy. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

  Dokument – školský semafor TU: semafor.pdf

  Záujem o AG testovanie TU: zaujem_antigen.docx , prípadne môžete poslať cez Edupage do 25.08 2021.

 • Oznam pre rodičov žiakov CZŠ

  Vážení rodičia!
  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením TU cestne_vyhlasenie_danovy_bonus.docx​​​​​​​

  Ak patríte do niektorej z uvedených skupín žiadame Vás, aby ste najneskôr do 25.07.2021 predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).

  Uvedené potvrdenia je potrebné zaslať poštou na adresu školy.

 • Koniec školského roka

  Koniec školského roka

  "Haló, hlásim zvonenie!!

  Dnes už ozaj posledné...

   

  Už je to tak, čas sa skrátil

  školský rok sa kdesi stratil...

  Zmizli známky, učebnice

  prach zapadá na police...

   

  Stojíme tu celá škola,

  s učiteľmi dookola.

  Žiadne stresy, žiadne resty

  Dnes nebudú ani testy,

   

  Dnes nás čaká výplata.

   

  Skôr než ju však prevezmeme,

  vyslovíme  "ĎAKUJEME".

   

  Milé pani učiteľky!

  Ešte nie sme celkom veľkí,

  no už teraz presne vieme,

  za čo Vám dnes ďakujeme:

   

  - za hodiny učenia,

  - chvíle pochopenia,

  - za náruč trpezlivosti, 

  - hlas plný nežnosti

  - za úsmev, len tak zadarmo

  - za každé "Dobré ráno",

  - za pochvalu, aj prísne reči

   vaše slovo vie aj liečiť... 

   

  Tak sme radi, že Vás máme,

  podobné ste každej mame.

   

  Nech Vám Pán Boh dáva sily, 

  dáva zdravie v každej chvíli.

  Užite si prázdnin čas,

  A v septembri,

  vrátime sa spolu učiť zas."

 • Besedovali sme...

   „Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.”

  Umberto Eco (Meno ruže)

  Naučiť deti zvažovať, „čo to znamená“ je možné iba vtedy, keď naučíme deti literatúru milovať a rozumieť jej. Malé krôčiky na ceste bádania urobili aj žiaci našej školy, z prvého stupňa a žiaci piateho ročníka 25. 6. 2021, počas besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom.

  Deti zistili, že aj spisovateľ je „iba“ človek z mäsa a kostí, ale napriek tomu „iba“ dokázal medzi verše svojich básní vniesť ľudskosť s tvárou hravého dieťaťa. Deti zistili, že aj spisovateľ je človek so svojou životnou cestou, že aj spisovateľ sa dokáže tešiť z „každodenných maličkostí, ktoré mu do života vnášajú radosť a šťastie“.

  Vzácnosť chvíle sa hodnotí podľa toho, s kým ste ju prežili.... Ďakujeme, pán spisovateľ, za nádherné a poučné chvíle a za VZÁCNOSŤ ČASU.

 • Deň ľudovej kultúry (24. 6. 2021)

  Deň ľudovej kultúry (24. 6. 2021)

  Tam, kde sú naše korene, tam rodnú reč krásou nazveme – v nej, človeče, máš svoje ľúbenie...

  Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie...                                                                     (Iconito)

   

  Je dôležité, aby človek vedel, kde má korene, pretože potom vie, kde má domov, otvorenú náruč, nádej, lásku, pochopenie... Aj žiaci našej školy spoznávali svoje korene vďaka histórii vrytej do dreva rukami zručného rezbára, vďaka nádherným čipkám, ktoré sa paličkovaním tvoria aj niekoľko hodín, vďaka sladkému tajomstvu, ktoré sa ukrýva v sladkých medovníkoch. Spomienky a skúseností starších, pretavené do zaujímavého rozprávania, oživili putovanie za tradíciami a hodnotami nášho kraja a národa. Historické predmety, každý so svojou vlastnou históriou, umiestnené v priestoroch našej školy, dotvárali správny charakter Dňa ľudovej kultúry. Spevy, tance a hovorené slovo potvrdili, že žiaci našej školy nezabúdajú na svoje korene, tradície a domov.

   

  Za všetko vám ďakujeme, že v žilách máme Vaše korene a krv, čo v nás drieme, je korením tejto zeme.

  ... nikdy nezabudneme, že v žilách máme vaše korene...                                                                (Iconito)

   

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 18.6. sa žiaci 1.stupňa zúčastnili divadelného predstavenia "O zlatej rybke". Bolo super, že divadielko prišlo za nami do našej školy. Rozprávka sa všetkým páčila, deti boli vtiahnuté do deja, ktorý bol oživený spevom a hrou na gitare.

        Už sa tešíme na ďalšie predstavenie!

 • Duchovná obnova žiakov

  Po dlhšom čase kvôli epidemiologickým opatreniam  mohli žiaci ísť opäť na duchovnú obnovu. Deviataci boli 17.6. u Saleziánov v Prešove a ôsmaci 23.6. vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Ďakujeme duchovným otcom za ich čas.

 • Deň finančnej gramotnosti na 1. stupni 16.6.2021

  Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré nám umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi narábať v rôznych životných situáciách. Aj v našej škole je štandard finančnej gramotnosti zapracovaný do vyučovacieho procesu. Úlohy na finančnú gramotnosť sú pravidelnou súčasťou vyučovania, ale okrem toho je na našej škole v každom školskom roku jeden deň venovaný tejto téme. V pripravených aktivitách si žiaci mohli vyskúšať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti s peniazmi. Snažili sme sa im ukázať, ako s nimi narábať, poznať ich cenu, ale nepovýšiť ich nad iné hodnoty.

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

                                           

  V školskom roku 2021/2022 sa strava bude uhrádzať zálohovite, t. j. vždy mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci.

  V mesiaci septembri bude potrebné uhradiť stravu za mesiac september a október.

  Žiaci 1. a 2. stupňa CZŠ Kendice, ktorí sa stravovali v školskej jedálni v šk. roku 2020/2021 majú uhradenú zálohu za obedy zadarmo, ktorú nebudem posielať na účty rodičov. Bude použitá na úhradu obedov v septembri. Táto suma sa pohybuje od 20,- do 15,- € podľa počtu neodhlásených obedov.

  Preplatky za stravu budú vrátené iba tým žiakom, ktorí od septembra 2021 nebudú stravníkmi školskej jedálne.

  V septembri bude potrebné uhradiť obedy za október 2021. Sumu včas oznámim.

  Podrobnejšie informácie budú zverejnené na zápisnom lístku stravníka na šk. r. 2021/2022.

  V prípade akýchkoľvek nejasností a zistenia možnosti stravovania v jedálni, kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
  Kendice 424, 08201
 • sekretariát 051/7797126,
  ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria